26/3/2023
Events

Terugblik op een productieve ALV

Dinsdag 21 maart vond de 74e (Algemene Ledenvergadering) ALV van VHS plaats. De aanwezigen hadden zich verzameld op de 9e verdieping van KTT9.

De voorzitter, Marcel Kunst, trapte af met een beknopte terugblik op 2022. VHS heeft een aardig steentje bij kunnen dragen bij diverse cao-onderhandelingen en we zijn trots op de behaalde resultaten. Ook is er een aantal keer een beroep gedaan op een VKP’er. Bovendien is het bestuur blij dat we in 2022 weer een aantal bijeenkomsten als vanouds hebben kunnen organiseren en je elkaar weer kunt ontmoeten.

Nieuwe structuur jaarrekening biedt duidelijkheid

De penningmeester is in 2022 serieus aan de slag gegaan met de aanbevelingen vanuit de kascommissie om een duidelijkere structuur in de jaarrekening aan te brengen en de ledenadministratie beter op orde te krijgen. Dit leidt tot een nieuw overzichtelijk geheel. Een paar opvallende punten binnen het financieel overzicht zijn, de teruggelopen inkomsten en een aantal grotere uitgaven. Deze zijn te verklaren door het teruglopend aantal leden en er is een behoorlijk bedrag besteed aan communicatie. Er is in 2022 hard gewerkt aan een nieuwe website en er wordt geïnvesteerd op zichtbaarheid via sociale media, met als doel meer mensen kennis te laten maken met de activiteiten van VHS. Helaas heeft dit nog niet de gewenste nieuwe leden opgeleverd.

Ook is er een onverwacht hoge vergoeding in rekening gebracht door de CMHF voor de inspanningen van de vakbondsonderhandelaar. Zij heeft bergen werk verzet, maar in het vervolg zal eerst zorgvuldiger afgestemd worden met het bestuur wanneer de onderhandelaar wel of niet zal worden ingezet om dergelijke hoge uitgaven in de toekomst te voorkomen. De hogere uitgaven konden voor een groot deel gecompenseerd worden door het verlagen van de voorzieningen. Zoals eerder in de vorige ALV besproken wordt de komende jaren minder gereserveerd voor mogelijke onverwachte uitgaven, zoals bijvoorbeeld stakingen. Ook levert de aanpassing van de rechtsbijstandsverzekering bij DAS (deze is nu alleen nog van toepassing voor actieve leden)  een besparing op. Na de diverse toelichtingen werden de notulen en financiële stukken goedgekeurd door de aanwezige leden en spraken zij hun complimenten uit over de duidelijke overzichten. Mocht je als lid interesse hebben om de financiële stukken in te zien dan kun je een verzoek indienen via ons secretariaat om toegang tot de betreffende documenten te krijgen.

Bestuurswisseling en wisseling van de wacht binnen de kascommissie

Na 16 jaar actief te zijn geweest binnen VHS is voor Rob Derksen de tijd gekomen om zijn bestuursactiviteiten voor VHS te beëindigen. Rob blijft nog wel actief binnen het Pensioenfonds Rail & OV. Mieke Nieuwenhuis wordt de opvolgster van Rob binnen het bestuur van VHS. Tijdens de ALV werd Rob bedankt voor al zijn inzet en liet het bestuur hem weten dat ze hem graag toevoegen aan de Leden van verdienste. Een lijst van mensen die zich in het verleden bijzonder hebben ingezet voor VHS of nog steeds binnen de vakbond actief zijn. Rob voelde zich vereert met deze benoeming en gaf in zijn afscheidstoespraak aan dat hij de tijd bij VHS altijd als heel plezierig heeft ervaren en dat hij voorlopig ook nog wel in beeld zal blijven al is het in een minder actieve rol.

Binnen de kascommissie heeft Bas von Königslow aangegeven nog wel een jaar voort te willen zetten. Annet Dijksterhuis zwaait af. In haar plaats heeft Arriëte Vleij aangegeven het stokje te willen overnemen en Frans Heijnen heeft zich opgegeven als reserve.

Wat mag je van VHS verwachten in 2023?

Qua begroting wordt nog een verdere daling verwacht van de inkomsten. Dit heeft te maken met het dalende aantal leden en de verlaging van de contributie voor 2023. Deze verlaging zal wel tijdelijk van aard zijn.

VHS heeft begin 2023 weer een nieuwjaarsborrel gehouden om het jaar goed van start te gaan. Verder blijft VHS graag een actieve rol spelen bij diverse onderhandelingen. Wel zal daar steeds kritischer bij gekeken worden of CMHF hierbij ingezet wordt en bij welke onderhandelingen VHS wel of niet gaat aanschuiven. Belangrijk speerpunt blijft ook de individuele belangenbehartiging. Michiel Bent is namens VHS verkozen tot vertegenwoordiger in de OR bij Movares.

Voor 2023 heeft VHS weer een aantal bijeenkomsten op de agenda staan:

  • Op 6 april komt de pensioencommissie weer bijeen en is er vooraf een kennissessie. Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij dit overleg in de Inktpot en mee te denken. Zie onze agenda voor meer details.
  • Op 22 mei volgt dan een bijeenkomst met de achterban waarin de nieuwe pensioenregeling nader wordt besproken.
  • 6 juni organiseert VHS een lezing over resultaatsturing.
  • Ergens in september is de uitrol van ERTMS bij NS. VHS organiseert hierover een bijeenkomst. Details worden t.z.t bekend gemaakt dus blijf de agenda op de website in de gaten houden.

Voor de notulen van de ALV van 2022, het jaaroverzicht 2022 en een overzicht van de plannen voor 2023 verwijzen wij je graag naar deze link.

Naast deze mooie plannen blijft het vooral van belang dat we streven naar een groei van het aantal actieve leden. Deze zijn echt noodzakelijk om de toekomst van VHS te waarborgen. Het bestuur blijft hierover continue met elkaar in gesprek om hier een goed plan van aanpak voor te maken.

Tot slot heeft Marcel Kunst nog de oproep gedaan dat VHS op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Graag komt het bestuur in contact met mensen die vanuit Movares, ProRail of DEKRA Rail zouden willen aansluiten. Heb je belangstelling om bestuurslid te worden, of wil je graag lid worden bij VHS laat het ons dan weten. Stuur een mail naar ons secretariaat en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Samen komen we verder!

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

27/9/2022
Columns

Column: En toch knaagt het

Ontwaakt, verworpenen der aarde.

Gans het radarwerk staat stil als u dat wil.

Twee oproepen aan werkenden om te stoppen met het werk dat ze aan het doen waren. Vooral gevoed door armoede, geen kansen dat hun kinderen het beter zullen hebben, onzekerheid, niet gezien en gehoord worden, onrust, een onbetrouwbare overheid en bestuurders en het gevoel iets te moeten gaan doen.

17/10/2020
Cao

Resultaten ledenraadpleging werkgelegenheidspact NS

Afgelopen weken konden de NS-leden van VHS via een ledenraadpleging aangeven of ze wel of niet akkoord zijn met het werkgelegenheidspact dat NS graag wil afsluiten met de bonden en de COR. Daarnaast konden de leden opmerkingen en tips meegeven.

No items found.