Statuten

Rechtsgeldig per 20 oktober 2005

NAAM, ZETEL

Artikel 1.

1. De vereniging, opgericht op drie februari negentienhonderd eenenvijftig, draagt denaam: Vereniging van Hoger Spoorwegpersoneel en is gevestigd te Utrecht.

DOEL

Artikel 2.

1. De vereniging stelt zich ten doel:

a. het behartigen van de sociaal-economische en rechtspositionele belangen van hethoger personeel van in de Nederlandse spoorwegsector (in brede zin) actieve bedrijven,inclusief het postactieve personeel van deze bedrijven; in het bijzonder het behartigen vangenoemde belangen van de leden van de vereniging;

b. het bijdragen aan het beleid van de ondernemingen zoals genoemd sub a;

c. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.

2. Zij tracht deze doelen onder meer te bereiken door:

a. het voeren van overleg en onderhandeling met de in lid lid 1 bedoelde bedrijven overde in datzelfde lid bedoelde belangen. Collectief overleg en onderhandeling (inclusief hetaangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten) vindt plaats in die bedrijven waar eenvoldoende aantal leden van de vereniging in dienst is. Het bestuur legt over de gemaaktekeuzes jaarlijks verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

b. het samenwerken met instanties en organisaties met een gelijk of aanverwant doel.

LIDMAATSCHAP

Artikel 3.

1. Onverminderd het in lid 4 bepaalde kunnen leden van de vereniging zijn de hogerepersoneelsleden in dienst van de in artikel 2 genoemde bedrijven volgens door de algemene ledenvergadering te bepalen criteria.

2. Het lidmaatschap vangt aan door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding door hetbestuur.

3. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;

b. schriftelijke opzegging door het lid tegen het einde van een kalenderjaar en metinachtneming van een termijn van een maand;c. schriftelijke opzegging door het bestuur zonder enige termijn in de bij de wet bepaaldegevallen en in geval van niet-betaling van de contributie binnen een maand na schriftelijkeaanmaning;

d. royering door de algemene ledenvergadering in de bij de wet bepaalde gevallen; hetbestuur kan in deze gevallen het lid schorsen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

4. Beëindiging van het dienstverband met een in artikel 2 genoemd bedrijf is geen grondvoor opzegging van het lidmaatschap door het bestuur als bedoeld in lid 3 onder c.

5. De algemene ledenvergadering bepaalt de contributie voor het lidmaatschap en de wijze van inning daarvan; de verschuldigde contributie eindigt met het einde van het lidmaatschap.

BESTUUR

Artikel 4.

1. Het bestuur der vereniging berust bij een bestuur, bestaande uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven aantal van ten minste vijf leden; zij worden door dealgemene ledenvergadering gekozen uit de leden, zoveel mogelijk afkomstig uit de verschillende bedrijven als genoemd in artikel 2, lid 1, dan wel - tot ten hoogste een derde van het totaal aantal bestuursleden – uit niet-leden.

2. De voorzitter wordt in functie gekozen; het bestuur verdeelt de overige functies, waaronder die van secretaris en penningmeester.

3. Bestuursleden kunnen zich na een zittingsduur van 4 jaren maximaal nog eenmaal herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode van 4 jaren.

4. De vertegenwoordiging der vereniging in en buiten rechte berust uitsluitend bij de voorzitter en de secretaris of hun vervangers gezamenlijk.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 5.

1. Een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur schriftelijk of elektronisch, metvermelding van de agenda, bijeengeroepen op een termijn van ten minste zeven dagen.

2. De jaarvergadering wordt gehouden in de eerste helft van ieder jaar. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en worden financieelverslag en begroting aan de vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

3. In de jaarvergadering wordt een uit twee leden - niet zijnde bestuursleden - bestaandecommissie gevormd, die de boeken en bescheiden van de penningmeester controleert envan haar bevindingen verslag uitbrengt in de volgende jaarvergadering.

ONTBINDING

Artikel 6.

In geval van ontbinding wordt een eventueel batig saldo bestemd voor sociale doeleinden,te bepalen door de algemene ledenvergadering of, bij gebreke daarvan, door de vereffenaars.

NADERE REGELING

Artikel 7.

1. Nadere regeling van verenigingsaangelegenheden kan geschieden in reglementen, diedoor de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

2. In gevallen, waarin noch de statuten, noch de reglementen, noch besluiten van dealgemene ledenvergadering voorzien, beslist het bestuur, onder gehoudenheid van dezebeslissingen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering verantwoording af te leggen.

SLOTBEPALING

Artikel 8.

1. Deze statuten worden voor ieder lid vrij toegankelijk op elektronische of andere wijzeter beschikking gesteld. Op eerste verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

2. Van een statutenwijziging wordt, zodra deze in werking is getreden, schriftelijk aan alleleden kennis gegeven door het bestuur.