8/4/2024
Events

VHS kijkt terug op een productieve ALV

Op 4 april werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden in de ‘Kookschool’ in Utrecht. Voorzitter Marcel Kunst presenteerde de jaarstukken en er werd door de aanwezigen meegedacht en gestemd over een aantal belangrijke onderwerpen. Ook werd er afscheid genomen van een bestuurslid en twee cao-onderhandelaren in verband met hun aankomend pensioen, en trad er een nieuw bestuurslid toe.

Na een korte inleiding door onze voorzitter Marcel Kunst werden de notulen van de vorige ALV van 21 maart 2023 en de bijzondere ALV van 12 september 2024 doorgenomen. Hier kwamen geen opmerking of mutaties uit voort en werden beide stukken goedgekeurd door de aanwezigen. Vervolgens werden de Jaarcijfers 2023 gepresenteerd.

Financiën

Door onze penningmeester, Meinte Wildschut, werden de financiële stukken gepresenteerd en toegelicht. De Resultatenrekening 2023 en de begroting 2024 werden besproken. Hij stond ook stil bij de vermogensontwikkeling en lichtte deze toe.

De Kascommissie (KC), deze keer bestaande uit Elselien Eijsvogel en Bas von Königslow, lichtte haar bevindingen toe. In het verslag van de KC bleek dat diverse steekproeven zijn uitgevoerd en dat de cijfers kloppend zijn. Een punt van kritiek was om goed na te lopen wat de spelregels per bedrijf zijn omtrent de werkgeversbijdrage. De penningmeester is hier al actief mee bezig.

Verder waren er geen opmerkingen of vragen en werd de Jaarrekening goedgekeurd.

VHS wil groeien

Een belangrijke bijdrage was de presentatie van Dick van Dijk, die uitgebreid stil stond bij het belang van ledenwerving. Zoals alle vakverenigingen heeft ook VHS last van teruglopende ledentallen. Om onze representatie binnen onze bedrijven op peil te houden, qua kennis en aantallen, is aanwas van nieuwe leden hard nodig. Het belangrijkste is om dit op persoonlijke basis te doen door de Unique Selling Points van VHS te benadrukken. Daartoe dienen zowel actieven als post actieven te worden benaderd door de leden zelf. Het bestuur kan daarbij ondersteunen in tools. De presentatie van Dick is op onze website gepubliceerd bij het artikel ‘VHS wil groeien‘.

Afscheid van vnlnr Jeu Ramakers, Gezina ten Hove en Frits Immers

Afscheid en toetreding

Bij de ALV werd afscheid genomen van een aantal verdienstelijke betrokkenen bij VHS. Zij ontvingen allen een tulpenboeket alsook een goede fles Spaanse wijn.

Jeu Ramakers trad af na circa 16 jaar bestuurslidmaatschap bij VHS. Hij heeft zich op vele terreinen bewogen. Zijn adviezen waren waardevol en hij bleef tot het laatst betrokken om zaken te helpen regelen. Hij gaat met pensioen. Hartelijke woorden van de voorzitter, wegens zijn zorg om altijd zaken goed voor elkaar te krijgen. Jeu werd benoemd tot Lid van Verdienste en is daarover zeer verheugd. Dit is vastgelegd in een oorkonde.

Ook Gezina ten Hove is lang betrokken (circa 14 jaar) geweest bij VHS als vakbondsbestuurder vanuit onze vakbondskoepel CMHF. Zij was onderhandelaar aan de cao-tafels van onze bedrijven. Haar gedegen kennis en adviezen, stijl en brede werkervaring hebben haar onmisbaar en waardevol gemaakt voor onze vakvereniging, ook als VHS-ambassadeur. Nu zij binnenkort met pensioen gaat, nemen wij afscheid van haar. Zij werd hartelijk bedankt door de voorzitter voor haar jarenlange inzet.

Frits Immers is werkzaam bij Movares en gaat met pensioen. Hij heeft jarenlang aan de cao-onderhandeltafel van Movares, als rechterhand van Gezina, mede-onderhandeld. Ook is hij korte tijd VHS bestuurslid geweest. Een gedreven en betrokken collega, die zich voor onze zaak heeft ingezet en die we graag in de spotlight wilde zetten. Vandaar hartelijke worden van onze voorzitter en dankzegging.

Dick van Dijk, werkzaam bij NS als IT Business Architect, treedt toe tot het bestuur. Hij werd geïntroduceerd en welkom geheten. Dick wordt algemeen inzetbaar en focust op communicatie. Dick is tevens al jarenlang Vakbondscontactpersoon (VKP) en coördineert de individuele belangenbehartiging.

Na afloop was er een gezellige borrel met hapjes waar allen natuurlijk graag gebruik van maakten om gezellig na te praten.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

23/5/2022
Cao

Vervolg cao-onderhandelingen DEKRA Rail

Op 17 mei was de vervolgbijeenkomst voor alle medewerkers van DEKRA Rail over de cao-onderhandelingen.

22/12/2022
Cao

CAO-akkoord bij Movares

Na twee rondes is er bij Movares een onderhandelingsresultaat bereikt. De verschillende vakbonden moeten de tekst nog goedkeuren en daarna wordt het resultaat aan de leden voorgelegd.

No items found.