27/10/2020
Cao

Terugblik cao-onderhandelingen NS

Nadat twee van de vier vakbonden het werkgelegenheidspact afgewezen hadden ontstond de vraag hoe nu verder te gaan met zaken als cao, Sociaal Plan, pensioenafspraken en verwachte reorganisaties.

Na een informeel vooroverleg heeft de COR (Centrale Ondernemingsraad) aangegeven niet gezamenlijk verder te willen praten. Zij wachten de formele voorstellen van NS af. De vakbonden hebben alle vier aangegeven wel met NS verder te willen praten.

Afgelopen woensdag, vrijdag en zaterdag hebben de gezamenlijke spoorvakbonden met NS over onder andere jullie cao, Sociaal Plan en pensioenpremie onderhandeld. Namens VHS zaten steeds twee onderhandelaars aan tafel. Dat waren Meinte Wildschut, Gerjan van Asch en Marcel Kunst. Daarnaast was er een app-groep waarin we eventuele voorstellen of vragen breder konden bespreken vanuit de VHS wensen. Het doel van alle partijen was om het afgelopen weekend tot een onderhandelingsresultaat te komen, wat de vakbonden aan de eigen leden voor zouden kunnen leggen. Helaas bleek zaterdagavond dat het verschil tussen wat NS aanbiedt en wat wij nodig hebben om voor onze leden een goede cao te kunnen afsluiten nog te groot om op die avond een resultaat te bereiken.
Inhoudelijk is het wel zo dat de partijen diverse stapjes gezet hebben om dichter bij elkaar te komen. Maar dat was niet genoeg om de verschillen te overbruggen.

Pensioenpremie

Op 15 november moet NS als werkgever aan het pensioenfonds aangeven hoeveel premie ze volgend jaar gaat afdragen. Momenteel is dat 24% waarvan de werkgever 2/3 deel betaald en de werknemer 1/3 deel. Omdat aanpassingen aan de hoogte van de premie ten koste kan gaan van eventuele loonruimte of andere verbeteringen zijn we eerst met dit onderwerp aan de gang gegaan. Jaarlijks stelt het pensioenfonds vast hoeveel pensioen we opbouwen bij welk percentage premie dat we afdragen. Omdat de wetgeving momenteel behoorlijk aan het veranderen is en omdat de rekenrente nog steeds laag is, is er een probleem voor 2021. Nu bouwen we jaarlijks 1,875 % (wettelijk maximum) van ons pensioengevend inkomen op. Het pensioenfonds heeft aangegeven dat als we dat willen voortzetten de pensioen premie dan 29% moet bedragen. Dit is een dilemma omdat deze hogere premie direct leidt tot een lager salaris. En hogere kosten voor de werkgever. Omdat we per 1 januari 2022 zeer waarschijnlijk de premie weer rond de 24% kunnen krijgen door wijzigingen in het nabestaandenpensioen hebben de bonden en NS afgesproken dat de pensioen premie in 2021 24% blijft. Daarbij wetende dat in 2021 een lager pensioen opgebouwd wordt. Er wordt dan 1,52 % in plaats van 1,875 % opgebouwd. Omdat de verwachting is dat we in 2022 wel weer volledig 1,875 kunnen opbouwen bij een pensioenpremie van ongeveer 24% zijn wij hier als VHS akkoord mee gegaan.

Cao

Omdat het werkgelegenheidspact van tafel is hebben alle vakbonden opnieuw hun cao-wensen van februari op tafel gelegd. Wij als VHS ook met daarbij alleen wat extra wensen, zoals een thuiswerkvergoeding en afspraken over het begeleiden van de komende reorganisaties. Gezamenlijk hadden de bonden ongeveer 100 verschillende onderwerpen waar we afspraken over wilden maken. Dat is uiteindelijk, ook gezien de huidige omstandigheden, teruggebracht naar ongeveer zeventig onderwerpen. NS wilde eigenlijk alleen afspraken maken over een loonstijging en verder niets. Diverse onderwerpen zijn wel besproken en toegelicht maar NS wilde deze niet oppakken. Het laatste NS loonvoorstel luidt: per 1-4-2020 1%, per 1-4-2021 1% en per 1-1-2022 1% over salaris en ORT (Onregelmatigheidtoeslagen) met een looptijd van 1-4-2020 tot 1-7-2022 (27 maanden = 1,33% per 12 maanden). Omdat NS alleen met een loonvoorstel is gekomen en het merendeel van de andere voorstellen van de vakbonden niet wilde inwilligen, hebben de bonden gezamenlijk aangegeven, dat we hiervoor geen mandaat hebben en dat we echt veel meer van de voorstellen willen terugzien in een onderhandelingsresultaat. Als VHS waren we met name teleurgesteld dat onderwerpen als thuiswerken, opleiden en begeleiden van mensen en een begeleidingscommissie voor de reorganisaties van de staven niet bespreekbaar waren. Omdat we dit weekend niet verder kwamen, hebben we dus geen deal bereikt. Dat betekent dat de huidige cao nog doorloopt.

Sociaal Plan

Het Sociaal Plan is een onlosmakelijk deel van de cao. Toch hebben we deze apart besproken omdat dit over de spelregels gaat rondom de sociale consequenties bij reorganisaties. NS wil graag spelregels die gelden voor alle komende reorganisaties, VHS wil graag duidelijke spelregels zodat jullie weten waar je aan toe bent. En VHS wil graag dat er ook ruimte is voor maatwerk omdat juist bij de staven het gaat over een grote verscheidenheid aan banen, rollen, taken en mensen met verschillende talenten. De andere bonden zitten er met name wat strakker in rondom reistijdregelingen en standplaatsen van de roostergebonden mensen. Eigenlijk was er te weinig tijd om goed met elkaar in gesprek te kunnen gaan en elkaar mogelijk te kunnen vinden.

Eén lijn

De gezamenlijke spoorvakbonden VHS Railprofessionals, CNV Vakmensen, FNV Spoor en VVMC kijken niet onverdeeld positief terug op de afgelopen onderhandelingsronden. Wel goed is, dat de bonden op één lijn zitten. Zo hebben we aan tafel stevige stappen gezet om tot een compromis te komen. Daarbij wordt ook goed gekeken waar we elkaar kunnen versterken en welke onderwerpen we mogelijk gezamenlijk kunnen uitruilen voor andere onderwerpen. Helaas is het nog niet gelukt om een mooi en verantwoord compleet pakket af te spreken. Op 13 november gaan we verder gezamenlijk in gesprek. Maar wat NS nu aanbiedt, is echt te karig. Ondertussen heeft NS er voor gekozen om twee grote al lopende reorganisatievoorstellen voor te leggen aan de OR. Dat betreft Centralisatie Personele Bijsturing bij Transportbesturing en Service Wal bij Service & Operations. Daar moeten apart van het Sociaal Plan afspraken gemaakt worden met de bonden. Dat staat in het huidige Sociaal Plan. Er is hier voor gekozen omdat deze voorstellen eigenlijk niet het gevolg zijn van corona. De reorganisatie die NS wil gaan doen als gevolg van corona heeft NS nu in een overall adviesaanvraag ingediend bij de COR. Dit betreft een besparing van 1900 fte. Daar moeten wel nieuwe sociaal-planafspraken voor gemaakt worden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben stuur dan een mail naar ons secretariaat.

VHS heeft samen met de andere bonden een gezamenlijke nieuwsbrief gemaakt, deze vindt je hier.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

29/04/2021
Pensioen

Pensioentafel update

Met de fusie tussen het Spoorwegpensioenfonds en SPOV is ook de zogeheten Pensioentafel ingericht. In dit orgaan zijn vier werkgevers - waaronder NS en ProRail - en vijf vakbonden, waaronder VHS, vertegenwoordigd.

24/8/2022
Uit het bestuur

Contributie VHS op een rijtje

De laatste tijd is er veel communicatie geweest over de contributie van VHS. We zetten alles nog een keer op een rijtje.

No items found.