Wisseling aan de Pensioentafel

25 februari 2021

VHS'er Ad Brandt is nieuw aan de Pensioentafel. Maar wat doet deze tafel ook alweer? Kort door de bocht: aan deze tafel wordt de pensioenregeling (met uitzondering van de premiehoogte) vast gesteld voor de bedrijven die aangesloten zijn bij het pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV).

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die door sociale partners wordt overeengekomen. De uitvoering van deze arbeidsvoorwaarde wordt uitbesteed aan een fonds. Sociale partners dienen hiertoe formeel een verzoek in bij het fonds. Het fonds toetst vervolgens of de pensioenafspraken in overeenstemming met de wet, evenwichtig en uitvoerbaar zijn. Wordt dit in orde bevonden dan aanvaardt het fonds de pensioenafspraak en gaat de regeling uitvoeren. Klinkt logisch.
Bij het pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer laten tachtig bedrijven een dergelijke regeling uitvoeren. Voor Rail & OV is het echter ondoenlijk om tachtig verschillende regelingen uit te voeren. Daarom stemmen de sociale partners af dat ze hetzelfde afspreken op pensioengebied en dat gebeurt aan de Pensioentafel. De vier grootste cao's bepalen daar de uniforme pensioenregeling met tussen deze vier cao’s een paar verschillen. Het belangrijkste verschil is daarbij de premiehoogte (en de daarbij behorende pensioenopbouw). De hoogte van de pensioenpremie wordt bij de cao van NS, ProRail, Railinfrabedrijven en OV-sector vastgesteld. Onder deze vier cao’s vallen de meeste deelnemers van het fonds. Rail & OV heeft hierdoor een regeling met vier varianten. De andere, kleinere bedrijven hebben de keuze uit deze vier varianten.
Ook de komende grote wijzigingen van het pensioenstelsel per 1-1-2026 zullen door het fonds met de pensioentafel besproken worden. Daar zal in de komende jaren de pensioentafel vaak voor bijeen moeten komen.

Wisseling

Met zijn verkiezing in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer trekt Martin Morsman zich terug als lid van de Pensioentafel. VHS'er Ad Brandt neemt zijn plaats over. VHS'er Hans Montanus vervangt Rob Derksen als plaatsvervangend lid.