Voorstel voor onderhandelingsresultaat cao ProRail bereikt

29 april 2021

Naar aanleiding van de verkennende gesprekken die VHS 28 april jl. heeft gevoerd met ProRail, CNV en FNV ligt er een vernieuwd resultaat dat de bonden naar hun kaderleden en achterban kunnen sturen. De gesprekken waren constructief en hebben uiteindelijk ook echt wat opgeleverd voor iedere ProRailer. Ook VHS heeft haar stempel kunnen drukken op het vernieuwde resultaat: het betreft een uitbreiding van de RVU-mogelijkheden en een onderzoek naar de werkbeleving en onvrede onder de verkeersleidingmedewerkers. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet van de tekst van dit onderhandelingsresultaat.

Het initiatief voor een onafhankelijk onderzoek naar de werkbeleving en onvrede (onder andere als gevolg van Koers VL) onder de verkeersleidingmedewerkers komt van CNV. Hieraan worden vervolgens verbeteracties gekoppeld. VHS onderschrijft het belang van dit onderzoek. Wij hebben dan ook bedongen dat er eerst significante verbeteringen zichtbaar moeten zijn, alvorens wij met de onderhandelingen van een volgende cao willen beginnen. Dit is door alle partijen overgenomen.

De definitieve tekst van het resultaat zullen we op korte termijn aan de VHS'ers bij ProRail sturen zodat zij daarop kunnen reageren.