Plannen NS: wat wil jij?

30 juni 2020

In de afgelopen periode heeft NS verkennende gesprekken gevoerd met de vakbonden en centrale ondernemingsraad. Tijdens deze gesprekken heeft NS haar verhaal met ons gedeeld. Hierbij geeft NS aan dat er de komende jaren flink bespaard moet worden om toekomstige verliezen op te kunnen vangen. VHS en de andere vakbonden hebben hierop nog niet inhoudelijk gereageerd, omdat wij jullie nog niet hebben gesproken.

Wij hebben samen met de andere vakbonden tijdens het hele traject op een aantal zaken gehamerd:

  • NS is vanwege het landsbelang gedurende de coronacrisis vanaf het begin operationeel gebleven, omdat de cruciale beroepen vervoerd moesten worden. Het kan dus niet zo zijn dat het financiële verlies vervolgens bij de medewerkers komt te liggen;
  • Indien de door NS genoemde bedragen en de tijdslijn niet onderhandelbaar zijn, dan heeft het voor de vakbonden geen toegevoegde waarde om te onderhandelen. NS heeft aangegeven daar ruimte in te hebben;
  • En het laatste en allerbelangrijkste advies dat de vakbonden aan NS hebben gegeven is: communiceer zo snel mogelijk met alle medewerkers.

Inmiddels heeft NS dat op maandag 29 juni jl. gedaan. Deze communicatie vind je hier. Die beschrijft de denkrichting van NS over de besparingen. Op de vraag wat dit voor jou precies betekent, kunnen wij geen antwoord geven. Daarvoor moet je bij je leidinggevende of de directie zijn. Let wel: de bijlage gaat over de denkrichting van NS, het is géén onderhandelingsresultaat!

In een regel samengevat: NS wil afspraken maken over werkgarantie in ruil voor flexibiliteit en wendbaarheid, over een beperking van de pensioenopbouw en de komende twee jaar geen loonsverhoging.

Alle vakbonden vragen nu aan hun leden of zij mandaat hebben om met NS over deze verregaande plannen te mogen praten. Ook VHS legt deze vraag aan haar leden en dus aan jou voor.

Wil je dat VHS in gesprek blijft met NS om:

  1. Invulling te geven aan en invloed te nemen op deze denkrichting van NS?
  2. Zo nee, om verdere denkrichtingen te onderzoeken?

Natuurlijk zullen we je nauwgezet op de hoogte houden van die gesprekken en je over iedere concrete maatregel die NS voorstelt om je mening vragen.

Geef je mening op NS-bij-VHS@vhs.nl.

VHS commissie NS CAO
Marcel Kunst, Bas Rijnders, Carin Herr, Meinte Wildschut, Jeu Ramakers, Gerjan van Asch, Ariëtte Vleij, Gezina ten Hove