Pensioenupdate

Het Spoorwegpensioenfonds heeft een tienjarencommunicatiebeleid geformuleerd en SPF en SPOV (Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer) gaan fuseren. Deze en andere onderwerpen werden voorafgaand aan de ALV van 4 april jl. door Paul Leenders (bestuur SPF), Rob Derksen (voorzitter Verantwoordingsorgaan SPF) en Cees Kemps (SPF Beheer) gedeeld met de aanwezigen.

Met de op handen zijnde fusie met het SPOV zijn er veel zaken die geregeld dienen te worden. Reden voor de fusie is schaalvergroting en een groter draagvlak zonder het verlies van eigen identiteit. SPF is een specifiek fonds en wil op specifieke omstandigheden in de OV-sector kunnen inspelen. Met 74.600 deelnemers en een vermogen van 16,9 miljard euro is het een 'kleine' speler in vergelijking met bijvoorbeeld het ABP (vermogen 400 miljard euro). Maar groot genoeg om door de Nederlandse Bank als een grote financiële instelling beschouwd te worden. Met de fusie stijgt het vermogen met 4 miljard euro en komen er 24.000 deelnemers bij. De deelnemers komen van bedrijven als Arriva, Connexxion, Keolis en Qbuzz.

Zelf Administrerend Fonds

Naast het bereiken van schaalvergroting en meer draagvlak zullen de uitvoeringskosten significant lager uitvallen. Het gefuseerde fonds wordt een Zelfsturend Administrerend Fonds (ZAF). Hierdoor is er minder dubbel werk, wordt de slagvaardigheid en wendbaarheid vergroot, wordt de governance toekomstvaster en dalen dus de uitvoeringskosten. De beoogde tijdlijn: fuseren met ingang van 1 januari 2020, 'zaffen' per 1 januari 2021.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het SPF zit onder de ideale dekkingsgraad van 124% en schommelt tussen de 110 en 117%. Zakt de dekkingsgraad onder de 110% dan mag er niet geïndexeerd worden. Helaas is de verwachte stijging van de rente uitgebleven. Wel lijkt het erop dat de koersen op de beurs iets stijgen.

Communicatie

Het vertrouwen in een goed pensioen neemt af. Logisch gezien de ontwikkelingen: jarenlang niet indexeren, dreiging van verlagen van de pensioenuitkering, langer doorwerken, hogere pensioenpremies, minder pensioenopbouw. Maar Nederland heeft, samen met Denemarken, het beste pensioensysteem ter wereld. Ook zijn er veel misverstanden over het pensioen. Om deelnemers goed te kunnen informeren over de ontwikkelingen en bewust te maken van de realiteit heeft SPF een communicatiebeleid geformuleerd voor de komende tien jaar. Hierin staan transparantie en handelingsperspectief van de deelnemers centraal. Ook heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de tevredenheid van de deelnemers. Actieven geven SPF een 7,5. Gepensioneerden zijn iets positiever; een 7,7. Van de deelnemers geeft 90% aan een gunstig tot zeer gunstig beeld van het SPF te hebben. Gevraagd of deelnemers opnieuw voor SPF zouden kiezen antwoordt 82% van de actieven positief. Ook hier zijn de gepensioneerden iets positiever: 88%.

Opvolging

Paul Leenders treedt dit jaar terug als lid van het SPF bestuur. Hij wordt opgevolgd door Irene Hoogstad. Namens VHS zitten Rob Derksen (voorzitter) en Hella van Veen in het Verantwoordingsorgaan.

Conclusie

SPF is nog steeds een van de beste pensioenfondsen ter wereld. Door te fuseren en een Zelf Administrerend Fonds te worden wil SPF een eigentijds pensioenfonds met behoud van identiteit in de voorhoede van de pensioenfondsen in Nederland zijn. De fusie zorgt voor schaalvergroting en meer draagvlak, significant lagere uitvoeringskosten en heeft wellicht de potentie om een groeifonds voor al het OV te worden.