Algemene ledenvergadering VHS Railprofessionals

4 april jl. bezochten ruim 20 leden de algemene ledenvergadering van VHS Railprofessionals in de Inktpot te Utrecht. Na een update over de pensioenen opende Hans Montanus als ad interim voorzitter de vergadering.

Voor een overzicht van de activiteiten in 2018 verwees Hans naar het Jaarverslag 2018, dat de leden kregen uitgereikt. Vervolgens richtte hij zich op de toekomst: “Wat brengt ons 2019?” Het bestuur heeft drie kernactiviteiten vastgesteld: Individuele ondersteuning, collectieve belangenbehartiging en onderzoek naar een nieuwe vorm van ledenactiviteiten. Samen met andere organisaties wordt onderzocht of we gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren. Het onlangs, samen met Jong NS, georganiseerde Kenniscafé is daar een voorbeeld van.

Om deze kernactiviteiten succesvol te kunnen uitvoeren, zijn wel actieve leden en voldoende bestuursleden nodig. Daar raakt Hans een moeilijk onderwerp. Enerzijds zijn er in de afgelopen maanden veel opzeggingen van leden binnengekomen. Deels veroorzaakt door de gewijzigde inning van de contributie. Een honderdtal leden heeft het incassoformulier voor de contributie-inning (nog) niet geretourneerd. Die groep zal persoonlijk worden benaderd om dat alsnog te doen. Hans vroeg zich hardop af hoe geloofwaardig je als vakorganisatie bent met zo’n uitgedunde achterban.

En anderzijds zijn er geen reacties binnengekomen op de noodkreet (per mail aan alle leden) van Hans Montanus met de oproep voor nieuwe bestuursleden. De functie van voorzitter is vacant na het vertrek van Hella van Veen. Hans Montanus heeft die taak tijdelijk op zich genomen.

Andere mutaties in het bestuur: van Carin Herr en Jan Herman Meijer (penningmeester) nemen we afscheid. Er zijn twee nieuwe kandidaten: Bas Rijnders en Alberto Sneeuw (penningmeester). Beiden hebben echter het voorbehoud gemaakt dat het vanzelfsprekend is dat pas van een krachtige, nieuwe start sprake kan zijn als we weer een volwaardig nieuw bestuur is aangetreden.

Jan Herman Meijer gaf tot slot nog een toelichting op de jaarrekening 2018 en de begroting voor 2019. Hij kondigde aan dat gezien de gezonde financiële situatie van de vereniging de contributie niet zal worden verhoogd.

Tijdens de rondvraag stelt een lid voor om over een half jaar weer bij elkaar te komen in een extra ALV om de dan actuele stand van zaken over de bestuurssamenstelling en de ledenaantallen te bespreken. Hans vindt dat een goed idee en zegt toe dat voorstel met het bestuur te gaan bespreken.